Ouderenzorg zieken gehandicapten

Ouderenzorg, Wlz, PGB en wmo
De langdurige zorgkosten voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten worden betaald door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Om de stijgende kosten te beheersen werd de AWBZ in 2015 hervormd en veranderd in de Wet langdurige zorg (Wlz). Grootste verandering van de hervorming was dat een aantal zaken die nu onder de AWBZ vallen worden doorgeschoven naar de plaatselijke gemeenten.
De verantwoordelijkheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning komt bij de gemeente te leggen. Omdat niet iedere gemeente op dezelfde wijze naar de ondersteuning kijkt zijn er veel twijfels over deze omschakeling. Inwoners in Nederland zijn ongerust dat ze beduidend meer moeten gaan betalen voor huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding. Mensen die thuis verzorging of verpleging nodig hebben vallen per 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet. Hun kosten zullen door de zorgverzekeraars vergoed gaan worden. Uit onderzoek blijkt dat veel gemeenten nog niet goed voorbereid zijn op de hervormingen. De meeste clienten hebben nog geen bericht ontvangen van hun gemeente hoe de zorg voortaan geregeld wordt.

Wet langdurige zorg (Wlz) – PGB
Per i januari treedt de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking die de AWBZ gaat vervangen. Langdurige ziekenverzorging blijft onder de nieuwe wet vallen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft een indicatie af en bepaalt het zorgprofiel. Mensen die in 2015 voor de eerste keer een PGB aanvragen moeten een budgetplan maken.
In dit persoonlijk plan moet duidelijk omschreven worden hoe de zorg georganiseerd zal worden. Met welke dienstverleners wil men gaan samenwerken; wat zijn de tarieven die zij hanteren. Wat doet de aanvrager zelf? En wat voor hulp doen de familieleden? Nadat het budgetplan is ingeleverd bij het zorgkantoor krijgt men een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek wordt ingegaan op het budgetplan en de motieven van de aanvrager en wordt het recht op het PGB vastgesteld. Als de aanvraag wordt afgewezen kan men ook hulp in natura krijgen.
Bestaande PGB houders krijgen een overgangsregeling en hoeven pas in 2016 een budgetplan te presenteren.

Medische zorg en begeleiding

Palliatieve verpleegkunde
Stervensbegeleiding
Verenigingen en organisaties
24 Uurs zorg
Homepage

ANBO
De ANBO is de grootste belangenorganisatie voor ouderen in Nederland.
De vereniging vertegenwoordigt de grote groep senioren in politiek Den Haag.
Ook organiseert de organisatie activiteiten en zijn er aantrekkelijke kortingsacties.
Leden krijgen korting op reizen, verzekeringen en energie.
Ook helpt de ANBO bij de rijbewijskeuring voor oudere automobilisten (75 jaar).

Huisvesting
Er zijn honderden centra in Nederland die verzorging en verpleging bieden aan ouderen. In een verzorgingtehuis kunnen bewoners zelfstandig wonen met 24 uurs zorg en een lichte verpleging.Een aanleunwoning is een goede keus voor mensen die zelfstandig willen blijven wonen maar wel af en toe gebruik willen maken van de diensten van het verzorgingstehuis. Als bewoners intensieve verpleging nodig hebben dan worden ze doorverwezen naar een verpleeghuis.